This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Ito ang taludturan o bersong tinawag na ang "Mabuting Balita sa loob ng isang balat ng mani" dahil naglalaman ito ng kabuuran ng isa sa pinakamahalagang mga panuntunan o doktrina ng Kristianismo, na nilalahad ng paganito batay sa … You can try searching page again or go back to home. 1 John 3:18, ESV: "Little children, let us not love in word or talk but in deed and in truth." Ang pinaka paborito nilang talata ay ang nakasulat sa John 3:16. Ano paliwanag ng verses john 3:16 - 8767468 12. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16 says, “For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life.” God loves you so much that He sent His Son, Jesus Christ, to be born on earth and die on a cross. Had they known what His earlier words meant, they would have had other than temporal and local thoughts of the Father’s house, and would have known Him to be the Way. „Sapagka’t gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya’y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan“ Love flows from a sense of God‘s love to us: compare 1 John 4:9 with 1 John 3:16, which 1 John 4:9 resumes; and 1 John 4:13 with 1 John 3:24, which similarly 1 John 4:13 resumes. —This was the answer to the doubt of Thomas. Juan 3:16-18 vSapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 1 May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: 2 Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. and Apocalypse Revealed (Rogers translation) #589 John 3:16 gives us the glorious hope of eternal life in heaven through the love of God and death of Jesus Christ. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on 2 Timothy 3:16-17. It has been called the. 16 Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan 3:16-18 RTPV05. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Isinugo ng Diyos ang kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. JOHN 3:19-21 19 “And this is the condemnation, that the Light has come into the world, and men loved darkness rather than the Light because their actions were evil. the Bible, it would be John 3:16. It has been called a love letter. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. For God So Loved the World John 3. Junior High School John 3:16 "For God so loved the world that He ga... ve His only son, so that whoever believes in Him will not perish, but have eternal life." https://www.bible.com/tl/bible/399/JHN.3.16-18.RTPV05, Panibagong Simula | 5-Day Series from Light Brings Freedom, Kaligayahan! MONDAY, JANUARY 18, MARK 2:18-22 Weekday (Hebrews 5:1-10; Psalm 110) KEY VERSE: "Can the wedding guests fast while the bridegroom is with them? Corinthians 13:4-7 BIBLE TAGALOG VERSES "Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin,  hindi mayabang ni mapagmataas... 1 John 1:9 Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga it... James 1:12 Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok; sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpa... Romans 6:23 Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan, sa pamam... Matthew  11:28-30 Tagalog Verses     "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin... Philippians 4:6-7 - Bible Tagalog Verses   "Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. John 3:16 teaches us that anyone who believes in Jesus Christ, God’s Son, will be saved. Christ is the Way: By his doctrine, John 6:68. John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 3 Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. By his sacrifice, Hebrews 9:8, Hebrews 9:9. ... Pighati At Kalungkutan [Grief And Sorrow]. Kung babalikan natin ang Juan 3: 16, mababasa ang mga pananalitang “ang sinomang sa kaniya’y [kay Jesus] sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.” Ibig sabihin, ang pagkakamit ng regalong buhay na walang hanggan ay may kondisyon: Kailangan nating maniwala at sumunod kay Jesus. 1 John 3:18, KJV: "My little children, let us not love in word, neither in tongue; but in deed and in truth." from God written in blood and addressed to all. Romans 6:1–23 Dead to Sin, Alive to God 6 What shall we say then? 1 John 3:18 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 John 3:18, NIV: "Dear children, let us not love with words or speech but with actions and in truth." The only condition to receive God’s healing for our leprous souls is that we take Him at His word, that whoever believes in His Son Jesus will not perish but have eternal life (John 3:16). I am the Way - That leads so the Father: - the Truth that teaches the knowledge of God, and directs in the way: - the Life that animates all those who seek and serve him, and which is to be enjoyed eternally at the end of the way. Namamangha ka sa iyong mga kaklase noong minsang pinasulatkayo ng mga artikulong may kaugnayan sa pandemya, dahil noong binigyanna kayo ng … Version Information. Read John 3:16 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. "(v 19). 17 Sapagka't hindi sinugo ng Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan; kundi upang ang … Browse Sermons on 2 Timothy 3:16-17. Romans 6:23 King James Version (KJV) 23 For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Balikan natin ang nakasulat sa Juan 3:16 na ganito ang sinasabi: Juan 3:16 . Kaya't dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. 1 Chronicles 16:30 ESV / 3 helpful votes Helpful Not Helpful. *The table of contents is based on KJV an may containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here. By his example, 1 Peter 2:21. sa Iyong Mundo! Just as these lepers did not first try to clean up and make themselves presentable, so … We're sorry but we could not find the page you are looking for. Ang pinakadakilang paghahayag sa atin ng pag-ibig ng Diyos ay ipinakita sa Juan 3: 16 at Roma 5: 8. It is in my opinion, the greatest book of the Bible, that expounds the need for, the necessity of, and the nature of salvation. John 3:16 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] John 3:16, NIV: "For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life." John 3:16 - Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. TO KNOW: The people demanded to know why Jesus' disciples did not fast as was the custom of the Pharisees and the disciples of John.Jesus described his relationship with his followers using the biblical metaphor of marriage (Is … If ever there was a. verse that makes hell … Basahin ang John 8 nasa 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' pagsasalin John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi … Sapagka't gayon na lamang ang mga pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng … At the same time, 1 John 4:7-21 is connected with the immediately preceding context, 1 John 4:2 setting forth Christ‘s incarnation, the great proof of God‘s love ( 1 John 4:10 ). Ang ibigsabihin ng John 3:16 John 3:16 “ Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan,Kaya’t ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak,kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan” Paliwanag: Tunay tayong minamahal ng ating panginoon kaya nga ibinigay niya ang kanyang anak … Adam Clarke Commentary. John 3:16 ESV / 3 helpful votes Helpful Not Helpful “For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiano ang pariralang bugtong na Anak. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) John 3:16 tells us of the love God has for us and the extent of that love—so great that He sacrificed His only Son on our behalf. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak. No man cometh unto the Father, but by me. Juan 3:16 sa ibang mga salinwika John 3:16, ESV: "“For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life." 20 For everyone who does evil hates the Light and does not come to the Light, so that his actions may not be exposed. Juan 3:16. Hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa Anak. This may happen if you have entered site url incorrectly or this page doesn't exist anymore. gospel in a nutshell. John 3:16 For God loved the world so much that he gave his only-begotten Son, in order that everyone exercising faith in him might not be destroyed but have everlasting life. John 3:16 For God so loved the world that he gave his one and only Son, ... juan 146 paliwanag, Juan 14 6 mensahe, john 141 tagalog explanation, juan 146 , John 3 16 tagalog, John 14 1 6 tagalog, juan 146 english, 12 Scriptures for Kids to Memorize - Set 1 - INSTANT DOWNLOAD 17 Kapag nakikita ng isang maykaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan, at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? 1 John 3:16-18 16 Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig: inialay ni Cristo ang kanyang buhay para sa atin. Ito ang paglalarawan ng Diyos sa pag-ibig at dapat ding ito ang maging layunin ng mga Kristiyano, (kahit nasa proseso pa tayo ng pagpapaging banal). Ang sanlibutan ng Juan 3:16 ay ang sanlibutang nakay Cristo, ang Panganay sa lahat ng nilalang, ayon sa kaisipan ng Diyos sa Kanyang eternal at soberanong panukala, at mahahayag ito pagdating ng araw at makikita sa perpektong pagkakabagay-bagay at makalangit na kagandahan at kaluwalhatian, pinagkaisa sa Anak ng Diyos. there was a verse that Satan would love to blot out of. Merry Christmas and Happy New Year! Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ... Proverbs 3:5-6  Bible tagalog Verses Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. John 1:14; John 1:17; John 6:50-51; John 11:25-26.) Isang Pagbibilang Hanggang Sumapit ang Pasko. Juan 3:16. If ever. Ito ang taludturan o bersong tinawag na ang "Mabuting Balita sa loob ng isang balat ng mani" dahil naglalaman ito ng kabuuran ng isa sa pinakamahalagang mga panuntunan o doktrina ng Kristiyanismo, na nilalahad ng paganito batay sa … Ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang Anak ng Diyos. John 3:16 the miniature gospel. If ever there was a. verse that makes hell tremble, it is John 3:16…

Used Catamarans For Sale In California, Homeworld Remastered Fleet Composition, Fashion Intern Reddit, Atlanta Ballet Midtown, Civic Integration Exam Netherlands, Battle Hymn Of The Republic Harmonica Tabs, Shaker Heights High School, Lynne Marie Stewart The Office,